۶ شهر بزرگ کشور در وضعیت قرمز تنش آبی ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۵